Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

REGULAMIN B2B.INNPRO.PL

REGULAMIN DLA B2B do 31.12.2022 - cały plik do pobrania TU.

REGULAMIN DLA B2B OBOWIĄZUJĄCY od 01.01.2023

1. Postanowienia ogólne

1.1. Platforma zakupowa b2b.innpro.pl, zwana dalej „Sklepem Internetowym” stanowi własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem Rudzka 65C, 44-200 Rybnik z nr KRS 0000944160, NIP: 6423234719 przez X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach.
1.2. Sprzedający prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaż produktów i treści cyfrowych, prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego, zwanych dalej „Towarem” oraz świadczy drogą elektroniczną związane z tym usługi, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
1.3. Regulamin Sklepu Internetowego b2b.innpro.pl, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 j.t. z późn. zm.). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego, w zakładce Regulamin b2b (https://b2b.innpro.pl/pol-terms.html). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.
1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonujący zamówienia lub rejestrujący swoje konto albo korzystający z innych usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162 j.t. z późn. zm.), za wyjątkiem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu Internetowego przy użyciu następujących przeglądarek:
a. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
b. Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
c. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
d. Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
e. Safari w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
f. Microsoft Edge w wersji 25.10586.0. lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy.
Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu Internetowego to 1024x768 pikseli. Dla pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego Sprzedający zaleca włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.
1.7. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego w imieniu Klienta muszą być upoważnione do działania w imieniu Klienta i zaciągania w imieniu i na rzecz Klienta zobowiązań. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Kliencie, ma to odpowiednie zastosowanie do osoby działającej w imieniu Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

2. Dokonywanie zakupów

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 8.00 – 15.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.
2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.
2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym – założeniu konta w Sklepie Internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego po kliknięciu w przycisk Utwórz Konto (https://b2b.innpro.pl/client-new.php?register&wholesaler=true). Rejestracja w Sklepie Internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień. Usługa elektroniczna konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez zgłoszenie stosownego żądania do Sprzedającego, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1.1.
2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących danych osobowych jego lub jego przedstawicieli, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.
2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient:
a. otwiera stronę internetową https://b2b.innpro.pl/
b. loguje się na swoje konto
c. kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego,
d. akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
2.6. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych zamawiającego, odbiorcy, adresu dostawy (zakres danych wskazany w pkt. 7.2 Regulaminu) oraz danych dotyczących zamawianych Towarów: rodzaj i ilość, sposób dostawy, sposób płatności. Klient może przekazać swoje uwagi do Sprzedającego lub kuriera. Klient potwierdza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z polityką prywatności Sklepu Internetowego . Formularz zamówienia zawiera też informacje na temat przewidywanej, najszybszej możliwej, daty dostarczenia przesyłki. Faktyczna data może się różnić od podanej w formularzu zamówienia, zgodnie z pkt. 3.2. Regulaminu.
2.7. Usługa elektroniczna w postaci formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Towaru do koszyka i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Klienta.
2.8. Wysłanie przez Klienta zamówienia (kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty) stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.
2.9. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, z zastrzeżeniem punktu 2.10 poniżej, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.
2.10. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Może się to zdarzyć w sytuacji, w której Klient dokonał zakupu Towaru, którego zapas magazynowy w momencie dokonywania zamówienia był na wyczerpaniu (ilość dostępnych sztuk Towaru oznaczona jest w ofercie zawartej na stronie Sklepu Internetowego). Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane. W mailu tym Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia złożonego przez Klienta od dokonania przedpłaty w całości albo części za zamówiony Towar, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
2.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.9. Regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
2.12 Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

3. Dostawa Towaru

3.1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób przez Klienta wybrany w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.9 Regulaminu.
3.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar wraz z uzgodnionymi kosztami transakcji – w przypadku płatności przelewem, lub licząc od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze lub kredytu kupieckiego. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.10 powyżej, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy. Przewoźnik informuje Klienta w formie wiadomości e-mail lub sms o szczegółach dostawy, a w szczególności o numerze przesyłki lub udostępniając link do śledzenia etapów dostawy.
3.3. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamówionego przez Klienta Towaru, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedający nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie. Sprzedający będzie współpracował z Klientem celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika, o ile okaże się to konieczne.

 1. Płatności

4.1. Z zastrzeżeniem uprawnienia Sprzedającego, o którym mowa w pkt. 2.10 zdanie ostatnie, Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden z podanych w formularzu zamówienia sposobów.
4.2. Sprzedający może, na podstawie odrębnych ustaleń, przyznać Klientowi kredyt kupiecki. Wówczas Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym w odpowiednich ustaleniach dotyczących kredytu kupieckiego.
4.3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub agenta rozliczeniowego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie, w zależności od dostępności Towaru, i wybrać inną formę płatności.
4.4. Ceny Towarów zawierają kwotę podatku VAT i podawane są w walucie polskiej. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej przed złożeniem zamówienia.
4.5. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu, w formie wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia, tj. odpowiednio w formie paragonu lub faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
5. Reklamacje na usługi i rękojmia.
Oświadczenie gwarancyjne B2B

5. Reklamacje na usługi i rękojmia.

5.1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego żądania do Sprzedającego, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1.1.
5.2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

6. Oświadczenie gwarancyjne - gwarancja trwałości - gwarancja dystrybucyjna

Poniższe oświadczenie gwarancyjne składane jest wyłącznie względem Klienta profesjonalnego - przedsiębiorcy zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla Klienta charakter zawodowy

6.1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.,z siedzibą w Rybniku, ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, zwany dalej „Gwarantem”, gwarantuje prawidłową pracę produktu ze swojej oferty, innego niż wskazane w pkt 6.1.A. - 6.1.D oraz pkt 6.2. poniżej,  zwanego dalej „Produktem”, przez okres nie krótszy od okresu gwarancji, określonego zgodnie z pkt 6.5 poniżej, pod warunkiem jego montażu i eksploatacji zgodnie z instrukcją użytkowania i zaleceniami producenta lub dystrybutora w instrukcji obsługi. Oświadczenie gwarancyjne jest ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Produktów zakupionych na jej terenie. Oświadczenie gwarancyjne lub karta gwarancyjna dostarczona jest bezpośrednio wraz z Produktem lub - w razie zakupu w sklepie internetowym Gwaranta - informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Produktu oraz na stronie: https://serwis.innpro.pl/gwarancja
6.1.A. Dla produktów marki DJI gwarantem jest SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9,Baiwang Creative Factory, No.1051, Songbai Road,Nanshan Xili District, Shenzhen, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez DJI autoryzowanych serwisów naprawczych.
6.1.B. Dla produktów marki RENEWED gwarantem jest Renewed Burgemeester Verderlaan 11E, 3544AD Utrecht, Netherlands. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez RENEWED autoryzowanych serwisów naprawczych.
6.1.C. Dla produktów marki AMAZFIT gwarantem jest Zepp North America Inc 18400 Von Karman Avenue, Suite 130, Irvine, CA, 92612, USA. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez AMAZFIT autoryzowanych serwisów naprawczych.
6.1.D. Dla produktów marki ECOFLOW gwarantem jest EcoFlow Inc. Addres: Factory Building A202, Founder Technology Industrial Park, North Side of Songbai Highway, Longteng Community, Shiyan Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez ECOFLOW autoryzowanych serwisów naprawczych.
Ilekroć niniejsze oświadczenie gwarancyjne odnosi się do Produktu, odniesienie to ma odpowiednie zastosowanie do produktu, którego gwarantem jest jeden z podmiotów wskazanych w pkt 6.1.A. - 6.1.D powyżej.
6.2. Gwarancja nie obejmuje: akcesoriów dodatkowych oraz wymiennych, takich które są lub mogą być narażone na stałe lub zmienne obciążenia,  jak śmigła, statywy, uchwyty mocujące, przyssawki, szczotki, filtry, uchwyty, suwaki, tarcze, brzeszczoty, wiertła, podeszwy szlifierki, powłoki lakiernicze, elementy gumowe, koła
zębate, łożyska, paski, bębny pierścienie, cylindry, tłoki, paneweki, szczotki silników, przewody zasilające lub przesyłowe w przypadku uszkodzenia izolacji lub wtyku, śmigła, elementy toczne lub ruchome, gwarancja nie obejmuje zagnieceń opakowań, wyblaknięć opakowań lub odbarwień, zarysowania, czy wytarcia napisów.
6.3. Uprawnionym z gwarancji jest pierwszy nabywca Produktu -  Klient INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. Uprawnienia z Gwarancji nie przechodzą na kolejnych nabywców Produktu. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. - ani gwarant wskazany w pkt 6.1.A. - 6.1.D - nie jest stroną dla kolejnego nabywcy Produktu.
6.4. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego przez Gwaranta jest dostarczenie Produktu do serwisu Gwaranta wraz z opisem stwierdzonych przez Klienta usterek, zgodnie z poniższymi ustępami, a także przedłożenie dowodu zakupu Produktu w INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., a także wskazanie widocznego i czytelnego numeru
seryjnego Produktu, jeżeli taki występuje.
6.5. Okres gwarancji:
Okres gwarancji określony jest zgodnie z informacją na w oświadczeniu gwarancyjnym lub  karcie gwarancyjnej, o których mowa w ust. 6.1 powyżej oraz w karcie produktu na stronie b2b.innpro.pl z wykluczeniem akumulatorów wbudowanych w urządzenie lub dołączonych do zestawu oraz powerbanków.
Okres gwarancji na akumulator jest niezależny od okresu gwarancji na Produkt i wynosi 12
miesięcy.
Okres trwania gwarancji zasadniczo liczony jest od dnia zakupu Produktu przez Klienta od Gwaranta, z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
W przypadku produktów marki DJI - okres trwania gwarancji liczony jest od daty aktywacji produktu przez pierwszego nabywcę (Klienta INNPRO Robert Błędowski Sp. zo.o.) lub daty zakupu przez ww. pierwszego nabywcę w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze - chyba że specyfikacja szczegółowa udostępniona na karcie towaru lub przez producenta w instrukcji obsługi wskazuje inny moment początkowy okresu gwarancji. Klient może sprawdzić datę początkową i końcową okresu gwarancji dotyczące zakupionego Produktu poprzez panel serwisowy serwis.innpro.pl po uprzednim zarejestrowaniu się w aplikacji serwisowej oraz poprawnym zalogowaniu. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy realizacji świadczenia w formie wymiany Produktu na nowy w sytuacji kiedy Produkt został wycofany ze sprzedaży lub jego wsparcie zostało zakończone, w takiej sytuacji możliwe jest tylko rozliczenie, zwrot środków.
6.6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są w szczególności objęte uszkodzenia, które powstały wskutek użytkowania Produktu lub z innych przyczyn następczych, takie jak:

 1. mechaniczne wszelkiego rodzaju, w tym powstałe wskutek przeciążenia lub przegrzania
 2. powstałe na skutek montażu lub używania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi
 3. powstałe na skutek transportu lub użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych ze specyfikacją
 4. powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub nieodpowiedniej konserwacji Produktu
 5. powstałe wskutek całkowitego wyczerpania zasobów smaru lub oleju w Produkcie
 6. powstałe wskutek silnego zanieczyszczenia wewnątrz lub na zewnętrz Produktu
 7. spowodowane przez użycie akcesoriów niezgodnych z zaleceniami producenta lub dystrybutora Produktu
 8. powstałe na skutek zdarzeń losowych, jak pożar, zalanie, przepięcia elektryczne, wyładowania elektrycznie, itd.
 9. powstałe na skutek działań wojennych, zamieszek, aktów terroru lub wandalizmu
 10. uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki
 11. uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części
 12. uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze
 13. utraty lub uszkodzenia danych przez Produkt
 14. wszystkich programów, dostarczonych wraz z Produktem lub zainstalowanych później
 15. awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które producent Produktu może dostarczyć lub zintegrować z Produktem na żądanie
 16. uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż autoryzowana przez producenta Produktu
 17. produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną
 18. niewykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika
 19. w przypadku dokonania przez podmiot inny niż Gwarant lub zatwierdzony przez Gwarant, jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji, demontażu w całości lub części lub zmian konstrukcyjnych Produktu. Stwierdzenie zagnieceń na wielowypustach elementów mocujących części rzeczy bądź uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, uniemożliwienie odczytania zawartych na nich informacji może być potraktowane jak ingerencja podmiotu nieuprawnionego.
 20. uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkowania

W PRZYPADKU DRONÓW DODATKOWO:

 1. uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w instrukcji użytkowania Produktu
 2. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.)
 3. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.)
 4. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.)
 5. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, którą określono w instrukcji użytkowania
 6. uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.

6.7. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić do Gwaranta fakt ujawnienia wady w Produkcie niezwłocznie po jej wykryciu i dostarczyć go we własnym zakresie po uprzednim dokonaniu zgłoszenia roszczenia przez panel serwisowy serwis.innpro.pl na następujący adres: Serwis INNPRO ul.Rudzka 65C 44-200 Rybnik. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas świadomego używania rzeczy wadliwej. Gwarant nie odbiera Produktów od Klientów.
6.8. Zgłoszenie wady musi zawierać:

 • dane imienne i adresowe kupującego, numer NIP, oraz adres e-mail i numer telefonu;
 • wskazanie, na czym polega wadliwość Produktu w odniesieniu do cech Produktu;
 • wskazanie kiedy, przez kogo i w jakich okolicznościach wada Produktu została stwierdzona;
 • precyzyjne wyliczenie przekazywanych wraz ze zgłoszeniem elementów Produktu (np. „skrzynka, wiertarka, 2 wiertła, bateria”, nie należy używać ogólnych określeń typu komplet, kompletny zestaw, zestaw, śmigła, kable, osłony, instrukcje, zabezpieczenia, itp);
 • określenie typu oczekiwanej naprawy: gwarancyjna lub pozagwarancyjna (płatna).

6.9. Gwarant zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.
6.10. Produkt przekazywany do serwisu powinien być dostarczony czysty i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu). W przypadku agregatów, wszelkie płyny (oleje i paliwo) muszą zostać z Produktu usunięte przez uprawnionego. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w
przypadku wykrycia płynów.
6.11. Gwarant zapewnia poinformowanie uprawnionego w przeciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia o wyniku rozpoznania i zasadności zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia wady, Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 60 dni od daty odbioru wadliwego Produktu przez Gwaranta w siedzibie serwisu Gwaranta. W przypadku braku możliwości naprawy lub jej nieopłacalności Gwarant zwróci równowartość kwoty zapłaconej z dokumentu sprzedaży lub wymieni Produkt na wolny od wad, według wyboru Gwaranta.  O sposobie usunięcia wad objętych gwarancją decyduje wyłącznie Gwarant.
6.12. Gwarant zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zwrotu za Produkt w przypadku kiedy uprawniony dostarczył Produkt niekompletny. Wartość zwrotu środków może zostać obniżona proporcjonalnie do wartości brakujących elementów w/g cen zakupu tych elementów. W przypadku wymiany Produktu lub uszkodzonych części Produktu na nowe, przechodzą one na własność uprawnionego z gwarancji, w zamian za elementy wadliwe, które przechodzą na własność Gwaranta. Gwarant nie zwraca uszkodzonych części Produktu w przypadku ich wymiany.
6.13. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują z tytułu gwarancji żadne inne, niż wymienione powyżej prawa, z zastrzeżeniem praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.
6.14. Uprawniony zobowiązany jest do odbioru naprawionego Produktu, wydanego mu przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty poinformowania uprawnionego o gotowości Produktu do odbioru.  Po upływie tego terminu Gwarant, niezależnie od dalej idących uprawnień odszkodowawczych przysługujących mu z mocy prawa, uprawniony będzie do:
a. obciążenia Klienta kosztami magazynowania (wg stawki 9 zł za dzień)
b. oddania Produktu do depozytu sądowego (po poinformowaniu Klienta)
c. poproszenia Klienta o podpisanie dokumentu oświadczenia woli o porzuceniu Produktu.

GWARANCJA DJI DOA NA PRODUKTY MARKI DJI

6.15. W odniesieniu do Produktu marki DJI,niezależnie od uprawnień i obowiązków wskazanych w ustępach poprzedzających oraz z zastrzeżeniem pkt 6.16 poniżej, Klient może mieć możliwość skorzystania z poniższych warunków gwarancji: 
jeśli Produkt DJI ujawni wady niezwłocznie po zakupie i zostaną one zgłoszone do serwisu INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jako pośrednika gwaranta  w ciągu siedmiu dni od daty zakupu oraz zostaną one potwierdzone przez pośrednika gwaranta, gwarant (wskazany w ust. 6.1.A. powyżej) dołoży wszelkich starań aby Produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DJI DOA (z angielskiego dead on arrival, tzn. produkt nie działa od dnia zakupu).
6.16. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych lub problemów logistycznych, w takim przypadku zastosowanie będa miały postanowienia w punkach 6.1-6.14.powyżej.
6.17. Usługa gwarancji DJI DOA nie zostanie zrealizowana jeśli:

 1. produkt został dostarczony do pośrednika gwaranta ( serwis INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.) po ponad siedmiu dniach kalendarzowych od jego zakupu, lub
 2. uprawniony z Gwarancji nie dostarczył wraz z produktem dowodu jego zakupu od Gwaranta, lub
 3. produkt dostarczany przez Klienta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych części lub zawiera części uszkodzone z winy użytkownika, lub
 4. po zbadaniu produktu, wykonaniu odpowiednich czynności sprawdzających przez Gwaranta, zgłoszona wada nie zostanie potwierdzona.
 5. ujawnią się błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane przez nieautoryzowane użycie lub modyfikację produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji, lub
 6. zostanie stwierdzone, że etykiety produktu, numery seryjne, znaki wodne itp. zostały podrobione, przerobione itp. lub
 7. usterka jest spowodowana przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powodzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

6.18. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jako pośrednik gwaranta ani gwarant (wskazany w ust. 6.1.A. powyżej) nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.
 2. Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do obowiązujących przepisów prawa.

6.19. Z zastrzeżeniem ust. 5.2. powyżej, zgodnie z wymogiem art. 577(1) § 2 pkt 1 Kodeksu cywilnego Gwarant informuje, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, oraz działających w imieniu Klienta osób, jest INNPRO Robert Błędowski sp z.o.o., będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
7.2. Zakres danych Klienta (osoby działającej w jego imieniu), wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży lub utworzenia konta w Sklepie internetowym obejmuje: imię i nazwisko (firma), adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail. Klient może podać także numer NIP, dodatkowe informacje. Ponadto, serwis Sklepu Internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze Sklepu internetowego.
7.3. Dane osobowe Klienta (osoby działającej w jego imieniu) są przetwarzane przez Sprzedającego na zasadach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności (https://b2b.innpro.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html), na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
7.4. Za odrębną, wyraźną zgodą Klienta (osoby działającej w jego imieniu), Sprzedający może przetwarzać jego dane osobowe celem świadczenia mu usługi elektronicznej poprzez cykliczne przesyłanie informacji o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym („Newsletter”). Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta w Sklepie Internetowym. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zgłoszenia rezygnacji z Newslettera poprzez zgłoszenie stosownego żądania do Sprzedającego, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1.1. lub poprzez poprzez kliknięcie linku wypisana się na dole każdego newsleterra. Zgłoszenie rezygnacji jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu świadczenia usługi Newsletter. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
8.2 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Towar wraz z kosztami dostawy, w każdym wypadku (także jeśli roszczenie Klienta nie jest związane z umową sprzedaży) nie więcej niż do kwoty 500,00 (pięćset) złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za szkodę bezpośrednią i w granicach straty rzeczywistej.
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
8.4. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt (https://b2b.innpro.pl/contact-pol.html).
8.5. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania, co pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.
8.6. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu Internetowego, w zakładce Regulamin dla przedsiębiorców (https://b2b.innpro.pl/pol-terms.html) wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, do których odnośniki zawarte są w zakładce Regulamin dla przedsiębiorców (https://b2b.innpro.pl/pol-terms.html).

pixel