Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Serwis i Gwarancja

Zgłoszenia reklamacyjne dodawane są przez dedykowaną zewnętrzną platformę serwisową serwis.innpro.pl Całość komunikacji odbywa się w formie elektronicznej.

Samodzielnej rejestracji i aktywacji konta mogą dokonać tylko kontrahenci, którzy dokonali zakupu produktów z oferty b2b.innpro.pl

Pobierz poradnik PDF

Oświadczenia i warunki gwarancyjne dostępne tu.


Etapy obsługi zgłoszenia:

 • rejestracja konta (wymagane podanie nr VAT z faktury sprzedaży z INNPRO) / logowanie - serwis.innpro.pl
 • dodanie zgłoszenia / automatyczne nadanie numeru RMA - WAŻNE jeden produkt - jedno RMA
 • oznaczenie zgłoszenie nadanym numerem RMA / wydrukowanie protokołu przekazania z panelu serwisowego
 • dostarczenie produktów we własnym zakresie na adres: Serwis INNPRO ul.Rudzka 65C 44-200 Rybnik serwis@innpro.pl
 • monitorowanie procesu obsługi zgłoszenia - serwis.innpro.plInformacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl

 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:
  Rybnik RSK ul. Jankowicka tel: 32 432 95 40
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

KGO Informacja o kosztach gospodarowania odpadami.

Jednostkowa cena sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy. Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku jesteśmy zobowiązani jako sprzedawca udzielić naszym klientom informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami – KGO, który wynosi w przypadku sprzętu elektrycznego średnio 0,79 zł za kg .


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE USŁUG SERWISOWYCH
1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem Rudzka 65C, 44-200 Rybnik z nr KRS 0000944160, NIP: 6423234719 przez X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach. Jest właścicielem domen serwis.innpro.pl, service.innpro.eu oraz szerviz.innpro.hu
2. Usługami serwisowymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu są usługi w zakresie napraw gwarancyjnych (usługi nieodpłatne), jak i napraw niespełniających warunków naprawy gwarancyjnej (usługi odpłatne) (łącznie jako „Usługi”), świadczone na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców („Klienci” w liczbie mnogiej, „Klient” w liczbie pojedynczej). Kwalifikacji Usługi jako gwarancyjnej lub odpłatnej dokonuje na podstawie warunków gwarancji danego urządzenia dystrybutor INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.

3. Informacja o sposobie przetwarzania danych:
• Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, oraz działających w imieniu Klienta osób, jest INNPRO Robert Błędowski sp z.o.o., będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

• Zakres danych Klienta (osoby działającej w jego imieniu), wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży lub utworzenia konta w Sklepie internetowym obejmuje: imię i nazwisko (firma), adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail. Klient może podać także numer NIP, dodatkowe informacje. Ponadto, serwis Sklepu Internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze Sklepu internetowego.

• Dane osobowe Klienta (osoby działającej w jego imieniu) są przetwarzane przez Sprzedającego na zasadach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności (https://b2b.innpro.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html), na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

• Za odrębną, wyraźną zgodą Klienta (osoby działającej w jego imieniu), Sprzedający może przetwarzać jego dane osobowe celem świadczenia mu usługi elektronicznej poprzez cykliczne przesyłanie informacji o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym („Newsletter”). Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta w Sklepie Internetowym. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zgłoszenia rezygnacji z Newslettera poprzez zgłoszenie stosownego żądania do Sprzedającego, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1.1. lub poprzez poprzez kliknięcie linku wypisana się na dole każdego newsleterra. Zgłoszenie rezygnacji jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu świadczenia usługi Newsletter. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem.

§ 2. ZGŁOSZENIE SERWISOWE
1. Warunkiem rozpoczęcia Usługi serwisowej jest założenie konta i jego aktywacja przez stronę serwis.innpro.pl, service.innpro.eu lub szerviz.innpro.hu, oraz złożenie przez Klienta klienta odpowiedniego zgłoszenia a następnie dostarczenia go we własnym zakresie do serwisu:

Serwis INNPRO ul. Rudzka 65C 44-200 Rybnik

2. Serwis nie przyjmuje zgłoszeń dostarczanych bez wcześniejszego ich zgłoszenia.
a) w celu złożenia Zgłoszenia Serwisowego niezbędna jest rejestracja na Stronie Serwisu oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, przesłanego na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędnych danych których wymaga formularz.
b) zgłoszenia Serwisowego Klient dokonuje klikając odnośnik „dodaj naprawę lub jego odpowiednik w innym języku”, a następnie wpisując wymagane dane w formularzu przechodzi kolejne etapy.
3. Serwis ma prawo odrzucić Zgłoszenie Serwisowe w przypadku niedostatecznie jasnego opisu problemu z urządzeniem. W tej sytuacji Klient ma prawo do ponownego złożenia Zgłoszenia Serwisowego, w którym powinien dokładniej sprecyzować zaistniały problem z urządzeniem.
4. Klient wysyłający urządzenie do Serwisu zobowiązany jest do oznaczenia przesyłki oraz samego urządzenia widocznym numerem RMA nadanym wcześniej przez system zgłoszeniowy. Oraz dostarczyć wydrukowany protokół przekazania.
5. Klient zobowiązany jest przed wysłaniem urządzenia do Serwisu:
a) wykonać kopie zapasowe informacji zawartych na wbudowanych nośnikach urządzeń
b) usunąć zewnętrzne nośniki pamięci z urządzeń
c) usunąć elementy zabezpieczające urządzenie nie będące oryginalną zawartością zestawu
d) usunąć akcesoria dodatkowe w postaci wszelkiego rodzaju osłon, nakładek, naklejek itd.
e) usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć hasła zabezpieczające z urządzeń lub przywrócić je do ustawień domyślnych.
6. Klient wysyłający urządzenie do Serwisu, zobowiązany jest to urządzenie odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem powstałym w trakcie transportu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia powstałe przed przyjęciem urządzenia do Serwisu, w tym również powstałe w trakcie transportu.
7. Dostarczenie urządzenia do Serwisu jest niezbędne do realizacji Usługi. Brak dostarczenia urządzenia do Serwisu wyklucza możliwość realizacji Zgłoszenia Serwisowego. Zgłoszenia RMA wygenerowane, niedostarczone w ciągu 30dni od daty wygenerowania zgłoszenia są automatycznie ANULOWANE.
8. Za datę dostarczenia urządzenia do Serwisu uznaje się datę zmiany statusu „oczekuje na diagnozę”.

§ 3. ZASADY REALIZACJI USŁUG
1. Czas trwania Usługi określa regulamin wewnętrzny dystrybutora w przypadku zgłoszeń gwarancyjnych lub kodeks cywilny w przypadku zgłoszeń z tytułu rękojmi.
2. Składając Zgłoszenie Serwisowe, Klient wyraża zgodę na przystąpienie do czynności wstępnej diagnozy i ewentualnej nieodpłatnej naprawy urządzenia.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Klienta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w urządzeniu powierzonym Serwisie, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
4. Serwis nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na nośnikach informacji jak i pamięciach wewnętrznych. Klient jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na urządzeniach, będących przedmiotem świadczonej Usługi w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii zapasowych.
5. Serwis nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie akcesoriów dodatkowych, pozostawionych przez Klienta przy wydawaniu (wysyłaniu) urządzenia do naprawy, o których mowa w § 2 pkt. 5. Klient akceptuje, że akcesoria dodatkowe w postaci wszelkiego rodzaju osłon, nakładek, naklejek itd. mogą zostać uszkodzone lub utracone, już na etapie postępowania diagnostycznego i oświadcza, że nie będzie wysuwał względem Serwisu żadnych roszczeń z tytułu ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.
6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacją zawartą w Zgłoszeniu Serwisowym w zakresie zawartości przekazanego przez Klienta zestawu a rzeczywistą zawartością zweryfikowaną przez Serwis, Serwis poinformuje Klienta o rozbieżności. Stan zestawu stwierdzony przez Serwis będzie miarodajny dla dalszego procedowania Zgłoszenia Serwisowego.
7. Urządzenie uszkodzone mechanicznie, po kontakcie z cieczą, z nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami, traktowane jest jako urządzenie podwyższonego ryzyka, a Serwis nie gwarantuje, iż będzie możliwa naprawa takiego urządzenia, oraz że w trakcie naprawy nie ujawnią się inne usterki / objawy lub pogłębieniu ulegną usterki / objawy zgłoszone przez Klienta. W sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego urządzenia z usterkami / objawami innymi, niż te, które były zgłoszone przez Klienta.
8. Klientowi nie zwracane są wadliwe części po naprawie.
9. Wszelkie informacje na temat realizacji usługi serwisowej przekazywane będą Klientowi drogą e-mailową.
10. Klient nie może zmienić danych podawanych przy Zgłoszeniu Serwisowym. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych.
11. Klient zobowiązany jest do odbioru urządzenia po zakończeniu naprawy:
a) osobiście w siedzibie Serwisu lub w autoryzowanym punkcie - wyłącznie w przypadku dokonywania Zgłoszenia Serwisowego osobiście, po okazaniu protokołu Zgłoszenia Serwisowego
b) za pośrednictwem wysyłki kurierskiej, która dokonywana jest na zlecenie Serwisu na adres Klienta podany w Zgłoszeniu Serwisowym.
12. Klient nie ma możliwości odbioru naprawy poprzez własnego przewoźnika.
13. W przypadku Zgłoszenia Serwisowego dokonanego przez Klienta hurtowego, zwrot dokonywany jest do tego Klienta dokonującego Zgłoszenia Serwisowego, nie ma możliwości wysyłki urządzenia do klienta końcowego.
14. Komunikacja z Serwisem przeznaczona jest wyłącznie dla pierwszego nabywcy produktu na podstawie pierwszego dokumentu sprzedaży z innpro i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione przekazywanie informacji do podmiotu niebędącego jej adresatem jest zabronione.
15. W przypadku nieodebrania przez Klienta urządzenia lub akcesoriów dodatkowych, Serwis przechowywać będzie urządzenie lub akcesoria dodatkowe przez okres 20 dni od daty poinformowania uprawnionego o gotowości produktu do odbioru. Po upływie tego terminu serwis uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego produktu, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.
16. Przy odbiorze przesyłki Klient musi sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Serwis, przesyłając mu kopię ww. protokołu.

18. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Serwis o stwierdzonych nieprawidłowościach i przekazać mu kopię odpowiedniego protokołu, pod rygorem uznania, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń, co do stanu technicznego urządzenia oraz jego kompletności.

§ 4. NAPRAWY POZA GWARANCYJNE (płatne)
1. Serwis realizuje Usługi poza gwarancyjne we własnym zakresie lub powierza ich wykonanie innym podmiotom o odpowiednich kwalifikacjach, w szczególności autoryzowanemu serwisowi producenta urządzenia. W razie dokonania naprawy poza gwarancyjnej przez serwis zewnętrzny, Serwis obciąży Klienta wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu, które każdorazowo będą zawarte w wycenie kosztów naprawy.
2. Koszty transportu urządzenia do Serwisu oraz do Klienta ponosi Klient.
3. W ramach napraw poza gwarancyjnych, Serwis dokonuje diagnozy i wyceny naprawy urządzenia, która zostaje przedstawiona Klientowi drogą e-mailową oraz poprzez Stronę Serwisu. Sama diagnoza jest płatna w wypadku, kiedy urządzenie okaże się bezawaryjne – wówczas Klient zostanie obciążony kwotą 150,00 złotych brutto. W przypadku naprawy opłata za diagnozę wliczona jest już w cenę naprawy.
4. Serwis może odmówić przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego naprawy poza gwarancyjnej, bez podania przyczyny. Serwis informuje Klienta o odmowie w terminie 14 dni roboczych od złożenia przez Klienta Zgłoszenia Serwisowego.
5. Podjęcie jakichkolwiek czynności naprawczych lub diagnostycznych, uzależnione jest od akceptacji kosztów przez Klienta. Serwis przedstawia Klientowi pełne zestawienie kosztów wraz z danymi do przelewu oraz przewidywanym terminem realizacji Usługi poprzez wiadomość e-mail oraz informację w panelu klienta na Stronie Serwisu.
6. Klient udziela akceptacji warunków wykonania Usługi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania kosztorysu naprawy poprzez wiadomość e-mail zawierającą wyraźne zobowiązanie się Klienta do zapłaty. Brak akceptacji we wskazanym terminie równoznaczny jest z rezygnacją z naprawy i powoduje anulację Zgłoszenia Serwisowego.
7. Z momentem akceptacji kosztów Klient zawiera z Serwisem umowę o świadczenie usług serwisowych, umowa zawierana jest w języku polskim, na życzenie Klienta może być zawarta także w języku angielskim.
8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Usługę z góry, w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 7 powyżej. Serwis przyjmuje wyłącznie płatności w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany w korespondencji, o której mowa w punkcie 5 powyżej. Standardowo Serwis dokumentuje płatność, który doręcza wraz z urządzeniem po naprawie. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po otrzymaniu przez Serwis niezbędnych danych do faktury.
9. W przypadku, gdy Klient, po uprzednim zawarciu umowy o świadczenie usług serwisowych zrezygnuje z naprawy poza gwarancyjnej w trakcie jej realizacji, przez co rozumie się także brak płatności w terminie wskazanym w punkcie 8 powyżej, zobowiązany jest zwrócić Serwisowi wszelkie koszty, w tym koszty zamówionego urządzenia, części, transportu i diagnozy.
10. Serwis uprawniony jest, wedle własnego uznania, wstrzymać rozpoczęcie naprawy do czasu uzyskania zapłaty zgodnie z punktem 8 powyżej.
11. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów naprawy w przypadku ujawnienia się dodatkowych usterek w trakcie naprawy urządzenia, gdy mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Serwis zobowiązuje się powiadomić Klienta o każdej konieczności wykonania dodatkowych napraw, kosztach z tym związanych oraz czasie realizacji. Postanowienia punktów 5-10 powyżej stosuje się odpowiednio.
12. Serwis ma prawo wstrzymać wydanie urządzenia Klienta do chwili wpłacenia przez Klienta wynagrodzenia za wykonanie usługi serwisowej oraz innych kwot należnych na rzecz Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług serwisowych na odległość poprzez Stronę Serwisową, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów pod warunkiem iż usługa nie była zamawiana na specjalne zlecenie klienta o czym został poinformowany, jak np. realizacja naprawy płatnej która wymaga 100% przedpłaty.

§ 7. REKLAMACJE
1. Serwis ma prawny obowiązek wykonania na rzecz Klienta Usług bez wad.
2. Serwis odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne wykonanych Usług w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym (art. 556 – 576 w związku z art. 638 § 1 kodeksu cywilnego).
3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.

§ 8. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) („Ustawa”). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie. Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.
2. Serwis świadczy następujące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Serwisu:
a) Konto – Klient korzysta z usługi poprzez wejście na Stronę serwisu, a następnie – przy założeniu Konta - kliknięcie pola „Zarejestruj się teraz” oraz wypełnienie formularza rejestracji i wypełnienie czynności opisanych w § 2 pkt 2 lit. a) powyżej, a przy korzystaniu z Konta uprzednio założonego – wpisanie loginu lub adresu e-mail podanego w procesie rejestracji, a także hasła, w polu logowania. Usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Serwisu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@innpro.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik).
b) Zgłoszenie Serwisowe – Klient korzysta z usługi w sposób opisany w § 2 pkt 2 lit. b) powyżej. Usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy – ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zgłoszenia Serwisowego lub jego anulowania przez Klienta.
3. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Opera lub Mozilla Firefox na urządzeniu z dostępem do Internetu.
4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
5. Zabronione jest w szczególności:
a) podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub dodatkowych danych osobowych niesłużących obsłudze udostępnionych na Stronie Serwisu formularzy,
b) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Serwisu,
c) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Serwisu, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich, a także praw jakichkolwiek osób, w tym ich praw własności intelektualnej,
d) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
e) ingerowanie w działanie Strony Serwisu, w tym zmienianie kodu, używanie lub zamieszczanie złośliwego oprogramowania, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia Serwisu lub innych użytkowników.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi użytkownik korzystający ze Strony Serwisu.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
8. Serwis informuje niniejszym, iż stosuje środki zabezpieczające Stronę Serwisu przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Pomimo jednak tych środków, korzystanie ze Strony Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem drogą elektroniczną usług może wiązać się z wystąpieniem jednego lub kilku z zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, jak np:
a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery etc.;
b) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
c) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
9. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
10. Strona Serwisu wykorzystuje pliki cookies użytkownika. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Metody diagnozy, techniki naprawy, specjalistyczna wiedza, procedury serwisowe, know how, procesy stanowią wyłączną własność Serwisu i chronione są jako tajemnica jego przedsiębiorstwa. W przypadku gdy przy świadczeniu usług Serwis korzysta z wiedzy lub procedur podmiotów trzecich, Serwis zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przedmiotowych informacji.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Serwisem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.
3. Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Serwisem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
6. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać na adres serwis@innpro.pl oraz service@innpro.eu
7. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. Serwis INNPRO może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach z odpowiednim z wyprzedzeniem.

pixel