Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Oświadczenie gwarancyjne

5. Reklamacje na usługi i rękojmia.

5.1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego żądania do Sprzedającego, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1.1.
5.2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

6. Oświadczenie gwarancyjne - gwarancja trwałości - gwarancja dystrybucyjna

Poniższe oświadczenie gwarancyjne składane jest wyłącznie względem Klienta profesjonalnego - przedsiębiorcy zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla Klienta charakter zawodowy

6.1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.,z siedzibą w Rybniku, ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, zwany dalej „Gwarantem”, gwarantuje prawidłową pracę produktu ze swojej oferty, innego niż wskazane w pkt 6.1.A. - 6.1.C oraz pkt 6.2. poniżej, zwanego dalej „Produktem”, przez okres nie krótszy od okresu gwarancji,określonego zgodnie z pkt 6.5 poniżej, pod warunkiem jego montażu i eksploatacji zgodnie z instrukcją użytkowania i zaleceniami producenta lub dystrybutora w instrukcji obsługi. Oświadczenie gwarancyjne jest ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Produktów zakupionych na jej terenie. Oświadczenie gwarancyjne lub karta gwarancyjna dostarczona jest bezpośrednio wraz z Produktem lub - w razie zakupu w sklepie internetowym Gwaranta - informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Produktu oraz na stronie: https://serwis.innpro.pl/gwarancja.
6.1.A. Dla produktów marki DJI gwarantem jest SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9,Baiwang Creative Factory, No.1051, Songbai Road,Nanshan Xili District, Shenzhen, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez DJI autoryzowanych serwisów naprawczych.
6.1.B. Dla produktów marki RENEWED gwarantem jest Renewed Burgemeester Verderlaan 11E, 3544AD Utrecht, Netherlands. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez RENEWED autoryzowanych serwisów naprawczych.
6.1.C. Dla produktów marki AMAZFIT gwarantem jest Zepp North America Inc 18400 Von Karman Avenue, Suite 130, Irvine, CA, 92612, USA. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez AMAZFIT
autoryzowanych serwisów naprawczych.
Ilekroć niniejsze oświadczenie gwarancyjne odnosi się do Produktu, odniesienie to ma odpowiednie zastosowanie do produktu, którego gwarantem jest jeden z podmiotów wskazanych w pkt 6.1.A. - 6.1.C powyżej.
6.2. Gwarancja nie obejmuje: akcesoriów dodatkowych oraz wymiennych, takich które są lub mogą być narażone na stałe lub zmienne obciążenia, jak śmigła, statywy, uchwyty mocujące, przyssawki, szczotki, filtry, uchwyty, suwaki, tarcze, brzeszczoty, wiertła, podeszwy szlifierki, powłoki lakiernicze, elementy gumowe, koła
zębate, łożyska, paski, bębny pierścienie, cylindry, tłoki, paneweki, szczotki silników, przewody zasilające lub przesyłowe w przypadku uszkodzenia izolacji lub wtyku, śmigła, elementy toczne lub ruchome, gwarancja nie obejmuje zagnieceń opakowań, wyblaknięć opakowań lub odbarwień, zarysowania, czy wytarcia napisów.
6.3. Uprawnionym z gwarancji jest pierwszy nabywca Produktu - Klient INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. Uprawnienia z Gwarancji nie przechodzą na kolejnych nabywców Produktu. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. - ani gwarant wskazany w pkt 6.1.A. - 6.1.C - nie jest stroną dla kolejnego nabywcy Produktu.
6.4. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego przez Gwaranta jest dostarczenie Produktu do serwisu Gwaranta wraz z opisem stwierdzonych przez Klienta usterek, zgodnie z poniższymi ustępami, a także przedłożenie dowodu zakupu Produktu w INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., a także wskazanie widocznego i czytelnego numeru
seryjnego Produktu, jeżeli taki występuje.
6.5. Okres gwarancji:
Okres gwarancji określony jest zgodnie z informacją na w oświadczeniu gwarancyjnym lub karcie gwarancyjnej, o których mowa w ust. 6.1 powyżej oraz w karcie produktu na stronie b2b.innpro.pl z wykluczeniem akumulatorów wbudowanych w urządzenie lub dołączonych do zestawu oraz powerbanków.
Okres gwarancji na akumulator jest niezależny od okresu gwarancji na Produkt i wynosi 12
miesięcy.
Okres trwania gwarancji zasadniczo liczony jest od dnia zakupu Produktu przez Klienta od Gwaranta, z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
W przypadku produktów marki DJI - okres trwania gwarancji liczony jest od daty aktywacji produktu przez pierwszego nabywcę (Klienta INNPRO Robert Błędowski Sp. zo.o.) lub daty zakupu przez ww. pierwszego nabywcę w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze - chyba że specyfikacja szczegółowa udostępniona na karcie towaru lub przez producenta w instrukcji obsługi wskazuje inny moment początkowy okresu gwarancji. Klient może sprawdzić datę początkową i końcową okresu gwarancji dotyczące zakupionego Produktu poprzez panel serwisowy serwis.innpro.pl po uprzednim zarejestrowaniu się w aplikacji serwisowej oraz poprawnym zalogowaniu. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy realizacji świadczenia w formie wymiany Produktu na nowy w sytuacji kiedy Produkt został wycofany ze sprzedaży lub jego wsparcie zostało zakończone, w takiej sytuacji możliwe jest tylko rozliczenie, zwrot środków.
6.6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są w szczególności objęte uszkodzenia, które powstały wskutek użytkowania Produktu lub z innych przyczyn następczych, takie jak:
mechaniczne wszelkiego rodzaju, w tym powstałe wskutek przeciążenia lub przegrzania
powstałe na skutek montażu lub używania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi
powstałe na skutek transportu lub użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych ze specyfikacją
powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub nieodpowiedniej konserwacji Produktu
powstałe wskutek całkowitego wyczerpania zasobów smaru lub oleju w Produkcie
powstałe wskutek silnego zanieczyszczenia wewnątrz lub na zewnętrz Produktu
spowodowane przez użycie akcesoriów niezgodnych z zaleceniami producenta lub dystrybutora Produktu
powstałe na skutek zdarzeń losowych, jak pożar, zalanie, przepięcia elektryczne, wyładowania elektrycznie, itd.
powstałe na skutek działań wojennych, zamieszek, aktów terroru lub wandalizmu
uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki
uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części
uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze
utraty lub uszkodzenia danych przez Produkt
wszystkich programów, dostarczonych wraz z Produktem lub zainstalowanych później
awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które producent Produktu może dostarczyć lub zintegrować z Produktem na żądanie
uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż autoryzowana przez producenta Produktu
produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną
niewykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika
w przypadku dokonania przez podmiot inny niż Gwarant lub zatwierdzony przez Gwarant, jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji, demontażu w całości lub części lub zmian konstrukcyjnych Produktu. Stwierdzenie zagnieceń na wielowypustach elementów mocujących części rzeczy bądź uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, uniemożliwienie odczytania zawartych na nich informacji może być potraktowane jak ingerencja podmiotu nieuprawnionego.
uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkowania
W PRZYPADKU DRONÓW DODATKOWO:
uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w instrukcji użytkowania Produktu
uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.)
uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.)
uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.)
uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, którą określono w instrukcji użytkowania
uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
6.7. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić do Gwaranta fakt ujawnienia wady w Produkcie niezwłocznie po jej wykryciu i dostarczyć go we własnym zakresie po uprzednim dokonaniu zgłoszenia roszczenia przez panel serwisowy serwis.innpro.pl na następujący adres: Serwis INNPRO ul.Rudzka 65C 44-200 Rybnik. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas świadomego używania rzeczy wadliwej. Gwarant nie odbiera Produktów od Klientów.
6.8. Zgłoszenie wady musi zawierać:
dane imienne i adresowe kupującego, numer NIP, oraz adres e-mail i numer telefonu;
wskazanie, na czym polega wadliwość Produktu w odniesieniu do cech Produktu;
wskazanie kiedy, przez kogo i w jakich okolicznościach wada Produktu została stwierdzona;
precyzyjne wyliczenie przekazywanych wraz ze zgłoszeniem elementów Produktu (np. „skrzynka, wiertarka, 2 wiertła, bateria”, nie należy używać ogólnych określeń typu komplet, kompletny zestaw, zestaw, śmigła, kable, osłony, instrukcje, zabezpieczenia, itp);
określenie typu oczekiwanej naprawy: gwarancyjna lub pozagwarancyjna (płatna).
6.9. Gwarant zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.
6.10. Produkt przekazywany do serwisu powinien być dostarczony czysty i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu). W przypadku agregatów, wszelkie płyny (oleje i paliwo) muszą zostać z Produktu usunięte przez uprawnionego. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w
przypadku wykrycia płynów.
6.11. Gwarant zapewnia poinformowanie uprawnionego w przeciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia o wyniku rozpoznania i zasadności zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia wady, Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 60 dni od daty odbioru wadliwego Produktu przez Gwaranta w siedzibie serwisu Gwaranta. W przypadku braku możliwości naprawy lub jej nieopłacalności Gwarant zwróci równowartość kwoty zapłaconej z dokumentu sprzedaży lub wymieni Produkt na wolny od wad, według wyboru Gwaranta. O sposobie usunięcia wad objętych gwarancją decyduje wyłącznie Gwarant.
6.12. Gwarant zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zwrotu za Produkt w przypadku kiedy uprawniony dostarczył Produkt niekompletny. Wartość zwrotu środków może zostać obniżona proporcjonalnie do wartości brakujących elementów w/g cen zakupu tych elementów. W przypadku wymiany Produktu lub uszkodzonych części Produktu na nowe, przechodzą one na własność uprawnionego z gwarancji, w zamian za elementy wadliwe, które przechodzą na własność Gwaranta. Gwarant nie zwraca uszkodzonych części Produktu w przypadku ich wymiany.
6.13. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują z tytułu gwarancji żadne inne, niż wymienione powyżej prawa, z zastrzeżeniem praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.
6.14. Uprawniony zobowiązany jest do odbioru naprawionego Produktu, wydanego mu przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty poinformowania uprawnionego o gotowości Produktu do odbioru. Po upływie tego terminu Gwarant, niezależnie od dalej idących uprawnień odszkodowawczych przysługujących mu z mocy prawa, uprawniony będzie do:
a. obciążenia Klienta kosztami magazynowania (wg stawki 9 zł za dzień)
b. oddania Produktu do depozytu sądowego (po poinformowaniu Klienta)
c. poproszenia Klienta o podpisanie dokumentu oświadczenia woli o porzuceniu Produktu.

GWARANCJA DJI DOA NA PRODUKTY MARKI DJI
6.15. W odniesieniu do Produktu marki DJI,niezależnie od uprawnień i obowiązków wskazanych w ustępach poprzedzających oraz z zastrzeżeniem pkt 6.16 poniżej, Klient może mieć możliwość skorzystania z poniższych warunków gwarancji:
jeśli Produkt DJI ujawni wady niezwłocznie po zakupie i zostaną one zgłoszone do serwisu INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jako pośrednika gwaranta w ciągu siedmiu dni od daty zakupu oraz zostaną one potwierdzone przez pośrednika gwaranta, gwarant (wskazany w ust. 6.1.A. powyżej) dołoży wszelkich starań aby Produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DJI DOA (z angielskiego dead on arrival, tzn. produkt nie działa od dnia zakupu).
6.16. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych lub problemów logistycznych, w takim przypadku zastosowanie będa miały postanowienia w punkach 6.1-6.14.powyżej.
6.17. Usługa gwarancji DJI DOA nie zostanie zrealizowana jeśli:
produkt został dostarczony do pośrednika gwaranta ( serwis INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.) po ponad siedmiu dniach kalendarzowych od jego zakupu, lub
uprawniony z Gwarancji nie dostarczył wraz z produktem dowodu jego zakupu od Gwaranta, lub
produkt dostarczany przez Klienta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych części lub zawiera części uszkodzone z winy użytkownika, lub
po zbadaniu produktu, wykonaniu odpowiednich czynności sprawdzających przez Gwaranta, zgłoszona wada nie zostanie potwierdzona.
ujawnią się błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane przez nieautoryzowane użycie lub modyfikację produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji, lub
zostanie stwierdzone, że etykiety produktu, numery seryjne, znaki wodne itp. zostały podrobione, przerobione itp. lub
usterka jest spowodowana przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powodzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.
6.18. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jako pośrednik gwaranta ani gwarant (wskazany w ust. 6.1.A. powyżej) nie ponoszą odpowiedzialności za:
Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.
Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do obowiązujących przepisów prawa.
6.19. Z zastrzeżeniem ust. 5.2. powyżej, zgodnie z wymogiem art. 577(1) § 2 pkt 1 Kodeksu cywilnego Gwarant informuje, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

pixel