Oświadczenie gwarancyjne

6. Oświadczenie gwarancyjne - wyciąg z regulaminu z dnia 10.06.2022 (oświadczenie wyłącznie dla pierwszego nabywcy produktu)

 

6.1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., zwany dalej „Gwarantem”, gwarantuje prawidłową pracę produktów ze swojej oferty, innego niż wskazane w punkcie 6.2. poniżej, zwanego dalej „Produktem”, pod warunkiem jego montażu i eksploatacji zgodnie z instrukcją użytkowania i zaleceniami producenta w instrukcji obsługi lub dystrybutora. Oświadczenie gwarancyjne jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy produktów zakupionych na jej terenie. Oświadczenie gwarancyjne lub karta gwarancyjna wydawane jest na żądanie lub w niektórych przypadkach dostarczone jest bezpośrednio wraz z produktem.

6.1.A. Dla produktów marki DJI gwarantem jest SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9,Baiwang Creative Factory, No.1051, Songbai
Road,Nanshan Xili District, Shenzhen, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez DJI autoryzowanych serwisów naprawczych.

6.1.B. Dla produktów marki RENEWED gwarantem jest Renewed Burgemeester Verderlaan 11E, 3544AD Utrecht, Netherlands. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez RENEWED autoryzowanych serwisów naprawczych.

6.1.C. Dla produktów marki AMAZFIT gwarantem jest Zepp North America Inc 18400 Von Karman Avenue, Suite 130, Irvine, CA, 92612, USA. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez AMAZFIT autoryzowanych serwisów naprawczych.

6.2. Gwarancja nie obejmuje: akcesoriów dodatkowych oraz wymiennych, takich które są lub mogą być narażone na stałe lub zmienne obciążenia, jak śmigła, statywy, uchwyty mocujące, przyssawki, szczotki, filtry, uchwyty, suwaki oraz akumulatory w urządzeniach typu odkurzacz, dron, zegarek, power bank, jump starter. Części które się zużywają lub w naturalny dla tego typu produktu sposób starzeją. Akumulatory które z uwagi na swoje cechy fizyczne w trakcie używania lub przechowywania tracą swoją pojemność czy pierwotną wydajność i jest to cecha naturalna dla tego typu produktu. Tarcze, brzeszczoty, wiertła, uchwyty, podeszwy szlifierki, powłoki lakiernicze, elementy gumowe, koła zębate, łożyska, paski, bębny pierścienie, cylindry, tłoki, paneweki, szczotki silników, przewody zasilające lub przesyłowe w przypadku uszkodzenia izolacji lub wtyku, śmigła, elementy toczne lub ruchome, gwarancja nie obejmuje zagnieceń opakowań, wyblaknięć opakowań lub odbarwień, zarysowania, czy wytarcia napisów.

6.3. Uprawnionym z gwarancji jest pierwszy nabywca Produktu "klient" wskazany na dokumencie sprzedaży z INNRPO. Uprawnienia z Gwarancji nie przechodzą na kolejnych nabywców Produktu INNPRO nie jest stroną dla kolejnego nabywcy produktu.

6.4. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia przez Gwaranta jest przedłożenie dokumentu sprzedaży poświadczającego zakup Produktu u Gwaranta oraz wskazanie widocznego i czytelnego numeru seryjnego Produktu, jeżeli taki występuje.

6.5. Okres gwarancji:

 • Zgodnie z informacją na karcie produktu na stronie b2b.innpro.pl lub zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi z wykluczeniem akumulatorów.

 • 6 miesięcy na akumulatory akcesoryjne oraz zamontowane w produkcie.

 • nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty przeniesienia własności Produktu na pierwszego nabywcę.

 • Okres trwania gwarancji liczony jest od dnia zakupu wskazanego w dokumencie sprzedaży z INNPRO lub zgodnie z nr seryjnym zeskanowanym przy wydaniu produktu przez magazyn.

 • W przypadku produktów marki DJI od daty aktywacji produktu przez pierwszego nabywcę lub daty zakupu przez pierwszego nabywcę w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze. Lub w/g specyfikacji szczegółowej udostępnionej na karcie towaru lub przez producenta. Nie dłużej jednak niż okres wsparcia ze strony serwisu gwaranta lub w/g specyfikacji podanej na karcie produktu lub w instrukcji obsługi, gwarant zastrzega sobie prawo odmowy realizacji świadczenia w sytuacji kiedy produkt został wycofany ze sprzedaży lub jego wsparcie zostało zakończone.

6.6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są w szczególności objęte uszkodzenia:

 • mechaniczne wszelkiego rodzaju, w tym powstałe wskutek przeciążenia lub przegrzania

 • powstałe na skutek montażu lub używania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi

 • powstałe na skutek transportu lub użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych ze specyfikacją

 • powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub nieodpowiedniej konserwacji Produktu

 • powstałe wskutek całkowitego wyczerpania zasobów smaru lub oleju w Produkcie

 • powstałe wskutek silnego zanieczyszczenia wewnątrz lub na zewnętrz Produktu

 • spowodowane przez użycie akcesoriów niezgodnych z zaleceniami producenta lub dystrybutora Produktu

 • powstałe na skutek zdarzeń losowych, jak pożar, zalanie, przepięcia elektryczne, wyładowania elektrycznie, itd.

 • powstałe na skutek działań wojennych, zamieszek, aktów terroru lub wandalizmu

 • uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki

 • uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach użytkowania

 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.)

 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.)

 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.)

 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, którą określono w instrukcji użytkowania.

 • uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.

 • uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części

 • uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze

 • utraty lub uszkodzenia danych przez produkt

 • wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później

 • awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć lub zintegrować z produktem DJI na żądanie

 • uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI

 • produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną

 • niewykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika

 • w przypadku dokonania przez podmiot inny niż Gwarant lub zatwierdzony przez Gwarant, jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji, demontażu w całości lub części lub zmian konstrukcyjnych Produktu. Stwierdzenie zagnieceń na wielowypustach elementów mocujących części rzeczy bądź uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, uniemożliwienie odczytania zawartych na nich informacji może być potraktowane jak ingerencja podmiotu nieuprawnionego.

 • uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkowania

6.7. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić do Gwaranta fakt ujawnienia wady w Produkcie niezwłocznie po jej wykryciu i dostarczyć go we własnym zakresie po uprzednim dokonaniu zgłoszenia roszczenia przez panel serwisowy serwis.innpro.pl na następujący adres: Serwis INNPRO ul.Rudzka 65C 44-200 Rybnik. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas świadomego używania rzeczy wadliwej. Gwarant nie zwraca jakichkolwiek kosztów dostarczenia i zwrotu produktu do uprawnionego.

6.8. Zgłoszenie wady powinno zawierać:

 • dane imienne, VAT,  adresowe kupującego, oraz adres e-mail i numer telefonu;

 • wskazanie, na czym polega wadliwość Produktu;

 • wskazanie kiedy, przez kogo i w jakich okolicznościach wada produktu została stwierdzona;

 • precyzyjne wyliczenie przekazywanych wraz ze zgłoszeniem elementów Produktu (np. „skrzynka, wiertarka, 2 wiertła, bateria”, nie należy używać ogólnych określeń typu komplet, kompletny zestaw, zestaw, śmigła, kable, osłony, instrukcje, zabezpieczenia, itp);

 • określenie typu oczekiwanej naprawy: gwarancyjna lub pozagwarancyjna (płatna).

6.9. Gwarant zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.

6.10. Produkt przekazywany do serwisu powinien być dostarczony czysty i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu). W przypadku agregatów, wszelkie płyny (oleje i paliwo) muszą zostać z Produktu usunięte przez uprawnionego. Gwarant zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku wykrycia płynów.

6.11. Gwarant zapewnia poinformować uprawnionego w przeciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia w swojej siedzibie o wyniku rozpoznania i zasadności zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia wady, gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 60 dni od daty odbioru wadliwego produktu przez gwaranta w siedzibie serwisu gwaranta. W przypadku braku możliwości naprawy gwarant zwróci równowartość kwoty zapłaconej z dokumentu sprzedaży lub wymieni produkt na wolny od wad w zależności od tego co będzie dla niego korzystniejsze. O sposobie usunięcia wad objętych gwarancją decyduje wyłącznie Gwarant.

6.12. Gwarant zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zwrotu za towar w przypadku kiedy uprawniony dostarczył produkt niekompletny. Wartość zwrotu środków może zostać obniżona proporcjonalnie do wartości brakujących elementów w/g cen zakupu tych elementów. W przypadku wymiany Produktu lub uszkodzonych części Produktu na nowe, przechodzą one na własność uprawnionego z gwarancji, w zamian za elementy wadliwe, które przechodzą na własność Gwaranta. Gwarant nie zwraca uszkodzonych części Produktu w przypadku ich wymiany.

6.13. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują z tytułu gwarancji żadne inne, niż wymienione powyżej prawa. Przepis ten nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.

6.14. Uprawniony zobowiązany jest do odbioru naprawionego produktu, wydanego mu przez gwaranta w terminie nie dłuższym niż 20dni od daty poinformowania uprawnionego o gotowości produktu do odbioru. Po upływie tego terminu gwarant uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego produktu, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.

6.15. Jeśli produkt DJI ujawni wady w ciągu siedmiu dni od daty zakupu i zostaną one potwierdzone przez pośrednika gwaranta, Gwarant dołoży wszelkich starań aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DJI DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych.

6.16. Usługa gwarancji DJI DOA nie zostanie zrealizowana jeśli:

 • Produkt został dostarczony do Gwaranta po ponad siedmiu dniach kalendarzowych od jego zakupu.

 • Dowód zakupu, paragony lub faktury nie zostały dostarczone razem z urządzeniem lub istnieje podejrzenie, że zostały sfałszowane lub przerobione.

 • Produkt dostarczany do Gwaranta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych akcesoriów, dodatków i opakowań lub zawiera przedmioty uszkodzone z winy użytkownika.

 • Po przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich testów przez Gwaranta, produkt nie będzie zawierał żadnych wad.

 • Jakikolwiek błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane będzie przez nieautoryzowane użycie lub modyfikację produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji.

 • Etykiety produktów, numery seryjne, znaki wodne itp. wykazują oznaki sabotażu lub zmiany.

 • Uszkodzenia są spowodowane przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powodzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

6.17. Gwarant oraz pośrednik gwaranta nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w produkcie.

 • Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

 • Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie Polski i innych krajów.

6.18. Gwarancja na naprawy:

 • nie przedłuża się o czas w serwisie

 • nie biegnie od nowa

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel